Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim

Statut

Załącznik
do uchwały Nr XLVI/311/2014
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 20 października 2014 r.

 

Statut Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§1

Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim, zwany dale „GOKiBP”, jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Chrzypsko Wielkie.

 

§2

GOKiBP uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

 

§3

Podstawą prawną funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim jest m.in.:

 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz 406)
 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zmianami)
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami)
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 885 ze zmianami)
 5. Niniejszy statut.

 

§4

Siedzibą GOKiBP jest miejscowość Chrzypsko Wielkie, a terenem jego działania – obszar gminy Chrzypsko Wielkie, jednakże dla w celu realizacji zadań statutowych GOKiBP może również działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicami.

 

§5

Bezpośredni nadzór nad działalnością GOKiBP sprawuje Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie.

 

§6

Gminny Ośrodek Kultury – Biblioteka Publiczna w Chrzypsku Wielkim używa pieczęci podłużnej, zawierającej w swej treści:

 1. nazwę instytucji w pełnym brzmieniu,
 2. numer telefonu,
 3. adres siedziby,
 4. numer NIP i numer REGON.

 

Rozdział II. Cel i zakres działania

 

§7

Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim jest:

 1. Prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej kulturalne potrzeby mieszkańców oraz upowszechnianie i promowanie kultury w gminie i regionie.
 2. Zapewnianie dostępu do materiałów bibliotecznych oraz rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej.

 

§8

Do podstawowych zadań GOKiBP należy:

 1. Organizowanie koncertów, spektakli, festiwali, wystaw, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.
 2. Organizowanie różnorodnych form edukacji, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
 3. Tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, zespołów itp.,
 4. Kultywowanie tradycji ludowych i patriotycznych,
 5. Współdziałanie ze szkołą, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, jak również z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, których celem jest działalność kulturalna,
 6. Koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 7. Świadczenie usług, np. poligraficznych, audiowizualnych, plastycznych, muzycznych, estradowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,
 8. Prowadzenie kursów języków obcych,
 9. Współpraca z gminami partnerskimi,
 10. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych,
 11. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy gminy,
 12. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
 13. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
 14. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 15. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,
 16. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.
 17. Wykonywanie i podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska gminy i zadań zleconych doraźnie przez organy gminy.

 

§9

 

 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością GOKiBP w zakresie realizacji zadań wymienionych w §8 ust. 10-16 sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu.
 2. Biblioteka Publiczna, która stanowi integralną część GOKiBP, wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotek.

 

Rozdział III. Organizacja

 

§10

 1. Gminnym Ośrodkiem Kultury – Biblioteką Publiczną w Chrzypsku Wielkim zarządza dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie.
 3. Powołanie dyrektora może nastąpić w drodze konkursu, przeprowadzonego przez Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie.

 

§11

 1. Pracowników GOKiBP zatrudnia i zwalnia dyrektor.
 2. Dyrektor i pracownicy GOKiBP powinni posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

 

§12

 1. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:
 1. Kierowanie bieżącą działalnością GOKiBP
 2. Organizowanie imprez kulturalnych
 3. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność GOKiBP
 4. Terminowe przygotowywanie oraz przedkładanie planu finansowego GOKiBP i sprawozdań z jego realizacji.
 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za działalność GOKiBP, w tym za:
 1. Właściwą organizację pracy,
 2. Dyscyplinę pracy oraz przestrzeganie przepisów w zakresie prawa pracy.
 1. W przypadku nieobecności dyrektora, jego zadania i kompetencje przejmuje wskazany przez niego spośród pracowników GOKiBP pełnomocnik.

 

§13

Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.

 

Rozdział IV. Gospodarka Finansowa

 

§14

Ośrodek Kultury jako gminna instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

 

§15

 1. GOKiBP jest finansowany z budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 2. Organizator zapewnia GOKiBP środki niezbędne do jego podstawowego funkcjonowania oraz utrzymania obiektu, w którym jest prowadzona działalność.

 

§16

 1. Podstawą gospodarki finansowej GOKiBP jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji Organizatora.
 2. Plan finansowy GOKiBP zawiera plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych, plan inwestycji.
 3. Plan finansowy sporządzony jest zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
 4. GOKiBP tworzy fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiada odrębny rachunek bankowy.
 5. Przychodami GOKiBP są:
 1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 2. Dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
 4. Przychody z innych źródeł.
 1. Wydatki związane z działalnością GOKiBP pokrywa się z jego przychodów.
 2. GOKiBP prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby prawne.

 

§17

GOKiBP może pobierać opłaty za swoje usługi według zasad ustalonych przez dyrektora w regulaminie organizacyjnym GOKiBP, o którym mowa w §13 w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

 

§18

Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

§19

Postanowienia zawarte w §8 ust. 10-16 wchodzą w życie z dniem połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim z Biblioteką Publiczną w Chrzypsku Wielkim.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Statut.pdf (PDF, 593.53Kb) 2020-02-28 16:41:04 98 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Majchrzak 28-02-2020 16:41:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Majchrzak 28-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Majchrzak 09-04-2020 14:01:04